Privacy policy of Veles Farming

Prevádzkovateľ osobných údajov

Sme spoločnosť VELES FARMING, Štepnice 1126/2, Slovenský Grob, PSČ 900 26, IČO: 54 030 846, IČ DPH: SK2121566326, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sja, vložka číslo: 192/B, a sme prevádzkovateľom vašich osobných údajov.

Aké vaše osobné údaje spracovávame

Spracovávame len osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete, alebo sú nutné pre uzavretie obchodnej zmluvy podľa príslušnej legislatívy a bez ktorých by sme nevedeli Vašu požiadavku vyriešiť.

Pokiaľ si u nás objednáte služby alebo si vyžiadate cenovú ponuku, potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v obchodnej komunikácii vnímané ako základné (predovšetkým vaše meno a priezvisko, email, telefónne číslo). Bez týchto údajov nie je možné zahájiť akúkoľvek predzmluvnú či zmluvnú komunikáciu. 


Pri Vašom dopyte alebo pri objednaní služieb môžete vyplniť aj nepovinné údaje. Tie nám pomáhajú k lepšiemu a efektívnejšiemu plneniu Vašich potrieb alebo Vašej požiadavky. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovoľne v rámci snahy o získanie presnejších a konkrétnych informácií.

Pokiaľ sa obrátite na našu zákaznícku linku alebo nám napíšete správu, budeme vaše osobné údaje uvedené v tejto komunikácii tiež spracúvať.

V prípade niektorých služieb, akými je napr. zaistenie financovania predmetu Vášho záujmu, môžete byť požiadaní o poskytnutie ďalších osobných údajov (napr. kópiu preukazu totožnosti či výplatných pások), ktoré slúžia k overeniu Vašej totožnosti alebo napr. k posúdeniu Vašej aktuálnej ekonomickej situácie.

V týchto prípadoch odovzdávame Vaše osobné údaje k spracovaniu tretím stranám – spracovateľom (napr. bankám), čo slúži k vyhľadaniu riešenia presne pre Vás „na kľúč“.Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

 • Ponuka a realizácia služieb: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili vašu požiadavku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme priamo obrátiť a s akou problematikou.
 • Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom / problémom, musíme k jeho zodpovedaniu / vyriešeniu spracovávať vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru, firme zaoberajúcej sa financovaním, ai.).
 • Marketingová činnosť:
 • E-mail marketing: e-mailové obchodné oznámenia vám zasielame na základe vášho súhlasu. Z odberu obchodných oznámení sa môžete ľahko odhlásiť tým, že si upravíte nastavenia svojho užívateľského profilu alebo využijete náš kontaktný formulár tu alebo zavoláte na našu infolinku dostupnú na tel. čísle +421 904 420 724
 • Marketingové súťaže: v niektorých prípadoch môže byť výherca súťaže vyfotený, popr. natočený, a to najmä z dôvodu zvýšenia transparentnosti našich marketingových súťaží. Toto spracovanie osobných údajov vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva vo zvýšení vierohodnosti marketingových súťaží v očiach ostatných súťažiacich a vo zvýšení atraktivity týchto súťaží. Proti tomuto spracovaniu môžete namietať – bližšie informácie nájdete tu. 
 • Zlepšovanie našich služieb: pomocou histórie vašej komunikácie a správaniu na webe dokážeme ponúknuť presnejšie ponuky ďalších služieb, napr. financovanie. Na určitých miestach teda zobrazujeme také položky, ktoré sú priamo pre vás a zodpovedajú vašim potrebám a záujmom. K optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje pre testovanie rôznych variantov (tzv. A / B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a pod.
 • Zákaznícke hodnotenia služieb: potom, ako nás oslovíte s dopytom na naše služby, môžete byť požiadaní o ich ohodnotenie. Hodnotenie je možné vložiť aj z vlastnej iniciatívy.
 • Call centrum: ak nás budete kontaktovať prostredníctvom nášho call centra dostupného na telefónnom čísle +421 0917 323 323, môžeme si váš telefónny hovor po predchádzajúcom upozornení nahrávať. Takéto záznamy nám slúžia ku kontrole kvality služieb poskytovaných našimi zamestnancami alebo partnermi.
 • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch

 • Plnenie a uzavretie zmluvy

Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.


 • Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies.

Z rovnakého právneho dôvodu vám ako našim zákazníkom môžeme zasielať e-mailové a SMS správy. Spracovanie vašich osobných údajov na tomto právnom podklade sa deje aj pri monitoringu vykonávanom prostredníctvom kamier na našich jednotlivých prevádzkach.

Z dôvodu ochrany pred nelegálnym šírením a sprístupňovaním vami zakúpenej elektronickej knihy (či iného elektronického obsahu) je v tejto elektronickej knihe zobrazené vaše meno, priezvisko a vaša adresa.

Ak potom vaše osobné údaje spracovávame na základe tohto právneho dôvodu, môžete proti tomuto spracovaniu namietať. 


 • Súhlas

Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing) a telemarketing spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Ak nám súhlas neudelíte a ste naším zákazníkom, tak vám môžeme obchodné oznámenia zaslať (popr. vám v rámci telemarketingu zavolať) aj bez toho, aby ste nám udelili váš súhlas. V každom prípade však platí, že môžete takúto marketingovú komunikáciu z našej strany jednoducho zakázať tým, že si (a) upravíte nastavenia svojho užívateľského profilu alebo (b) využije tento kontaktný formulár alebo (c) nás kontaktujete prostredníctvom infolinky na tel. Čísle +421 904 420 724

Ak nám udelíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom nášho kontaktného formulára tu.Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?

V prvom rade budeme Vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 5 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

V prípade, že sa prihlásite k odberu obchodných správ, tak vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu 7 rokov, popr. do doby vyslovenia vášho nesúhlasu s ich ďalším zasielaním. Tento nesúhlas môžete ľahko vyjadriť tým, že si upravíte nastavenia svojho užívateľského profilu alebo využijete náš kontaktný formulár alebo zavoláte na našu infolinku dostupnú na tel. čísle +421 904 420 724  Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).


Odovzdávanie osobných údajov tretím stranám

V týchto prípadoch odovzdávame vaše osobné údaje tretím subjektom:

 • Overenie možnosti zabezpečenia financovania
 • Právne služby – aby ste sa nemuseli zaoberať prípravou zmluvnej dokumentácie k predmetu vášho záujmu, všetky potrebné dokumenty pre vás pripravia naše partnerské právne kancelárie.
 • Platobné karty: naša spoločnosť neponúka platby prostredníctvom platobných kariet.
 • Obchodné oznámenia: v prípade rozosielania obchodných oznámení (napr. e-mailom či prostredníctvom SMS správy) alebo telemarketingu môžeme k rozosielaniu či telefónnym hovorom využiť tretí subjekt. Tento subjekt je viazaný povinnosťou mlčanlivosti a Vaše osobné údaje tak nebudú použité na žiadny ďalší účel okrem toho, s ktorým ste priamo súhlasili, a to v mene našej spoločnosti.
 • Štátne orgány: v prípade vymáhania našich práv môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme to v súlade s platnou legislatívou urobiť.
 • Spoločnosti v skupine: Vaše osobné údaje môžu byť na základe právneho titulu oprávneného záujmu zdieľané s partnerskými spoločnosťami spoločnosti .............................................................................. IČO: .............., IČ DPH: ................, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu .................., oddiel: ...., vložka číslo: ........ tj. konkrétne s týmito spoločnosťami:pričom proti tomu môžete namietať prostredníctvom nášho kontaktného formulára tu.Osobné údaje, ktoré môžeme získavať inak než priamo od vás

V rámci spoločných marketingových kampaní môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj my a pre účely marketingových kampaní, prípadne pre účely riadneho splnenia zmluvy a môžeme ich kombinovať.

V prípade, že vaše osobné údaje budú odovzdané inému subjektu, budeme vás o tom vopred informovať vrátane uvedenia toho, komu vaše osobné údaje odovzdávame. Taktiež ak niekto predá vaše osobné údaje nám, musí vás o tom rovnako vopred informovať.Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Keby ste napr. chceli využiť naše služby pre vašich rodičov alebo vaše deti, musíte nám ich osobné údaje odovzdať len s ich súhlasom.Osobné údaje, ktoré spracúvame automaticky

Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, zdroj, z ktorého ste na našu stránku vstúpili, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké konkrétne odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar alebo služba sa vám zobrazili. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe. Tieto údaje používame výhradne pre účely skvalitnenia našich služieb, prípadne pre stanovovanie profilu nášho charakteristického klienta.

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja alebo prostredníctvom niektorej z našich mobilných aplikácií, môžeme spracovávať aj informácie o Vašom mobilnom zariadení (dáta o Vašom mobilnom telefóne – IMEI, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie, a pod.).Cookies

Automaticky spracovávame aj cookies. Ide o malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. Využíva sa ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané.

Dokážeme tak odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobiť obsah konkrétnym preferenciám. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadanie webu bolo oveľa zložitejšie.

Cookies slúžia k niekoľkým účelom. Na našich stránkach a v našich mobilných aplikáciách používame tieto cookies. Cookies slúžia k tomu, aby naše stránky fungovali správne (napr. aby ste si mohli vyberať a podrobne zobrazovať náš konkrétny tovar a služby), ďalej aby ste sa nemuseli neustále prihlasovať a aby ste si nemuseli stále dookola nastavovať svoje preferencie (napr. nastavenie jazyka, v ktorom sa vám náš internetový obchod zobrazí), aj v tom vám pomáhajú pomáhajú cookies. Cookies nám pomáhajú aj vylepšiť naše stránky, z čoho v konečnom výsledku máte užitok opäť vy. Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom  Google Analytics spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizovanej podobe. 

Poznatky z týchto cookies používame aj na reklamné účely, kedy vám na základe týchto údajov môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu k vám považujeme za relevantnú. 

Používanie týchto cookies nie je nevyhnutné, ale výrazne vám spríjemní a uľahčí návštevu našich stránok.


Vy sami môžete priamo ovplyvniť, ktoré z vašich cookies budeme spracovávať

Stačí používať niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou anonymného prehliadania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch, popr. si v prehliadači môžete ukladanie cookies úplne zakázať. Ak však zakážete aj spracovávanie technických a funkčných cookies, znemožníte tým fungovanie niektorým funkciám, ktoré vám pomáhajú.

Vypnutím analytických cookies nám však bohužiaľ podstatne sťažíte zlepšovanie našich internetových stránok.Kamerové systémy na našich prevádzkach

Automaticky spracovávame aj záznamy z kamier na našich prevádzkach.

Naše objekty sú monitorované kamerovými systémami s online prenosom a záznamom. Kamery na prevádzkach máme z dôvodu nášho oprávneného záujmu (prevencie pred vznikom škôd alebo zranenia), tak aj z dôvodu objasňovania možnej nezákonnej činnosti. V niektorých prípadoch môžu byť tieto záznamy použité pre marketingové a propagačné účely. 


Vaše prípadné kamerové záznamy štandardne ukladáme po dobu 30 dní. Keď však v monitorovanom priestore dôjde k protiprávnemu konaniu, môžeme kontaktovať políciu a predmetné záznamy príslušnému orgánu (polícia, súd a pod.) odovzdať. V takom prípade nie sú záznamy po 30-dňoch mazané, ale z dôkazových dôvodov ich uchovávame do právoplatného skončenia danej veci.Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia technologickej, fyzickej a organizačnej povahy.

Ochrane vašich osobných údajov venujeme zvýšenú pozornosť. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Naše internetové stránky nie sú primárne určené pre deti mladšie ako 16-rokov. Aké máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“), pokiaľ nie je osobitným zákonom stanovené inak.Úprava, oprava a doplnenie osobných údajov

Môžete meniť alebo aktualizovať informácie o vašej osobe a meniť nastavenia ohľadom zasielania obchodných oznámení (popr. sa z odberu obchodných oznámení odhlásiť) a pod. Podľa platnej legislatívy ste povinní poskytovať svoje osobné údaje pravdivo a v prípade zmeny ich aktualizovať.

V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú chybné, nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára tu.


Prístup, transparentnosť

Môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali prehľad vašich osobných údajov, a to prostredníctvom kontaktného formulára tu. Súčasne máte právo na prístup napríklad k týmto informáciám týkajúcich sa vašich osobných údajov:

 • Aké sú účely spracovania vašich osobných údajov
 • Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov
 • Kto, okrem nás, sú príjemcami vašich osobných údajov
 • Plánovaná doba, po ktorú budú vaše osobné údaje uložené
 • Ako sú vaše osobné údaje zabezpečené
 • Či máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu
 • Informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od vás
 • Požiadať o prenos vašich osobných údajovVymazanie osobných údajov

Ďalej môžete žiadať, aby sme údaje o vás vymazali (vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy). Ak vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).

S výnimkou prípadov uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch:

 1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané
 2. Osobné údaje sú spracované nezákonne
 3. Odvolal/a ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie
 4. Vzniesol/a ste námietku proti spracovaniu os. údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na sprac. týchto osobných údajov
 5. Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis


Svoje právo môžete uplatniť prostredníctvom kontaktného formulára tu.


Vznesenie námietky

Niektoré vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (pozri kapitolu týchto podmienok nazvaná "Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch"). Pokiaľ na vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete namietať proti spracovávaniu týchto vašich osobných údajov. Túto námietku môžete vzniesť prostredníctvom kontaktného formulára tu.


Obmedzenie spracovania

Ak nastane situácia, kedy: 

a) popierate presnosť vašich osobných údajov, 

b) vaše osobné údaje sú spracovávané nezákonne, 

c) my už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obhajobu vašich právnych nárokov, 

d) ak ste vzniesol / a námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

v takom prípade môžeme vaše osobné údaje spracovávať len s vaším súhlasom s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov alebo spracúvanie osobných údajov na základe druhých zákonov.


Podanie sťažnosti

Ak máte za to, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak budete prešľapy riešiť najprv s nami. Vždy nás môžete ľahko kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára tu, alebo prostredníctvom našej infolinky na tel. Čisle +421 904 420 724 . Osobou poverenou ochranou osobných údajov u nás je Mgr. Denisa Baranová. Tieto podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 25.5.2018, pričom sú k dispozícii elektronicky na www.velesfarming.com 

🍪 We use cookies!

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.